Erfplan

Erfplan dat bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit van het omringende landschap:

  • analyse van aanpassingsmogelijkheden van tuin, erfbeplanting, erfscheidingen, waterpartijen, paden e.d.


Vormgeving en planopzet

Het erf is een schakelpunt op allerlei fronten:

  • Het erf kent een grote ecologische waarde door de randligging aan de es met de drassige gronden. Door de aanwezigheid van de oude bomen en nestelgelegenheid daarin kent het erf een zekere natuurwaarde.
  • Het Stiewelpad is de 'rijgdraad' tussen het heideontginningslandschap en het essenlandschap, het erf is de schakel.
  • Het erf ligt op de overgang van drie landschapstypen: de es, voormalige heidegronden en de industrieterreinen op de kanaalwal van het Twentekanaal.
  • Het erf heeft een herinnering aan het oude erf maar is qua bebouwing modern.
  • Het erf legt met de kunstenaarsateliers vanuit ART Twekkelo een schakel tussen Kunst met een grote K en streekhistorie met de kleine c van cultuur.
  • Het erf ligt in een lange zichtlijn als men vanuit het zuiden het Stiewelpad bewandeld. Het Stiewelpad is een zandpad.

Plan opzet

De oude gebintenschuur wordt herbouwd op de plek zelf. Er worden twee kunstenaarsateliers en een opbergruimte in gerealiseerd.

De oude gebintenschuur vatten we op als 'roerend goed', zoals dat ook in het verleden vaak het geval is geweest. De schuur wordt, ten behoeve van de kunstenaarsateliers, herbouwd op de huidige plek. Hiervoor moeten weliswaar 4 eiken aan de noordzijde van de schuur worden gekapt, maar deze verkeerden niet in al te beste staat. Doordat de eiken aan de rand van het erf worden gespaard, blijft het groene karakter en de ruggengraat (gevormd door de eiken) van het erf behouden. De herbouwde schuur met de nieuwe ateliers krijgt een aparte open zolder die als vervangende nestelgelegenheid voor zwaluwen en uilen gaat dienen.

De schuur ligt aan het Stiewelpad. Noordelijk van de schuur wordt een open stinsetuin gerealiseerd: lage beplanting met bolgewassen (bijvoorbeeld Bosanemonen, Longkruid en Hyacinten). Bestaande coniferen worden daarvoor verwijderd. Dit versterkt de identiteit en het historische karakter van het erf.

Het plan voorziet in een restauratie van het oude erf en versterkt de aarzelingpositie tussen ecologie, cultuurhistorie en moderniteit.

 
Erfplan
Uitwerking erfplan