Architectuurverkenning en functieverandering

Architectuurverkenning en verkenning van mogelijkheden voor functieverandering:

  • gericht op hergebruik van een of meerder functies;
  • analyse van restauratie-/renovatiemogelijkheden van bebouwing;
  • analyse van aanpassingsmogelijkheden van bebouwing of onderdelen daarvan;
  • analyse van mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw van onderdelen van bebouwing;
  • analyse van (planologische en milieu-) consequenties door functieverandering.


Vormgeving en functieverandering
Vormgeving

De schuur wordt hersteld en omwille van eigentijdse eisen van het bouwbesluit en het toekomstige gebruik worden enkele onderdelen van het gebouw licht aangepast. Zo zullen de gebinten op een poer worden gezet. Hierdoor zullen de gebinten iets hoger komen te staan en zal de ruimte beter bruikbaar worden voor zijn nieuwe functie. Gekozen wordt voor een eenvoudige vormgeving, waarbij eenvoudige detaillering en materialisering recht doen aan de huidige eenvoud van de schuur.

Functieverandering

De nieuwe bestemming is gericht op het huisvesten van kunstenaars. Deze ontwikkeling moet gezien worden in samenhang met Artwekkelo.

 
Concept

De huidige schuur is vervallen en zal gerestaureerd moeten worden. Eiken hebben de schuur letterlijk in de houtgreep genomen. Restauratie is alleen mogelijk als er 4 eiken worden gekapt. De kapvergunning is inmiddels verleend.

Een drietal plannen is de revue gepasseerd alvorens op het huidige ontwerp uit te komen. In het eerst plan is getoetst of de gemeente mee kon werken aan het behouden en conserveren van de bestaande schuur, als een soort folie, en een geheel nieuw te bouwen kunstenaarsonderkomen. Dit plan is door de gemeente afgewezen op basis van het niet kunnen handhaven van de maximale m3. Het tweede plan bestond uit het hergebruiken van de karakteristieke onderdelen van de bestaande schuur. De schuur wordt afgebroken, de gebinten worden opgenomen in het nieuwe gebouw, al dan niet ondersteund door hedendaagse constructiemethoden. Het huidige plan bestaat uit het restaureren en het aanpassen van de oude schuur aan het gebruik door kunstenaars.

Bij de eerste ontwerpschetsen stond al vast dat het gebouw een interactie aan zou moeten gaan met de aangrensende Stiewelpaden. Wandelaars kunnen via het Stiewelpad in contact komen met de kunstenaars.

Het toekomstige gebouw kent een eenvoudig programma: werkplekken voor 2 kunstenaars, een natte cel en keukentje.

 
Restauratie- renovatiemogelijkheden

De gehele schuur is in dermate slechte staat dat restauratie of renovatie noodzakelijk is. De schuur is onderzocht door dhr. Hilderink van Bartels Constructiebureau. Uit dit onderzoek blijkt dat de pannen deels te hergebruiken zijn. De sporen dienen te worden vervangen, de gebinten kunnen hergebruikt worden waarbij enkele onderdelen dienen te worden vervangen. De houten gevelbeldeing kan niet hergebruikt worden. De famile Meijeringh is voornemens de eiken die gekapt worden te gebruiken voor de schuur. De eerste contacten met [mobiele] houtzagerijen hierover zijn reeds geweest.

 
3D expressies
Exterieur

Interieur